Kategorie

Výrobci

Newsletter

 

Obchodní podmínky
1. Obecná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.ferchad.cz.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Tomáš
Kuča, IČO 76552349 se sídlem Frýdek-Místek, K Hájku 2982, PSČ 738 01 a kupujícího.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li
smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským
zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní
stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním
zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.
2. Vymezení pojmů
Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními
stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
Dodavatel/prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své
obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím
jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své
obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje
výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo
službami.
Kupující/nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci
své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní
smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho
návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu
mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními
podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a
reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky
upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří
nedílnou součást uzavřené smlouvy.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována
za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých
technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v
našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji
zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou
zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich
archivace a reprodukce kupujícím.
4. Objednávka
Možnosti podání objednávky:
využitím on-line formuláře na stránkách internetového obchodu v nákupním košíku
telefonicky - naši pracovníci jsou Vám k dispozici na telefonním čísle 724 312 280
nebo 607 684 700 od 8.00 do 19.00 hod.
e-mailem - objednávku můžete poslat na e-mailovou adresu info@ferchad.cz
Náležitosti objednávky
U on-line objednávky je nutné vyplnit označena políčka:
jméno, fakturační adresa, IČ, DIČ (podle toho, zda je kupující spotřebitelem či není)
dodací jméno, dodací adresa pokud je rozdílná od fakturační adresy
telefonické spojení, nutné pro případné změny typu zboží
kód, popis, množství a cena zboží dle ceníku
případné doplňující údaje
Po odeslání objednávky a jejím následném zpracování bude kupujícímu e-mailem
odesláno potvrzení o jejím přijetí. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké
nesrovnalosti, neprodleně kontaktujte prodávajícího (viz. kontakty).
5. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
Veškeré podané objednávky některým z výše uvedených způsobů jsou závazné.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem
předepsaných údajů a náležitostí. Vlastnické právo na objednané zboží přechází na
kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Zboží je až do zaplacení
majetkem prodávajícího. Náklady na objednávku odpovídají běžným telekomunikačním
poplatkům.
6. Ochrana osobních údajů
Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s
platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000
Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány
výhradně pro vnitřní potřebu obchodu a nikdy nebudou poskytovány třetím osobám. Výjimku
představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním
rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou
plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích
osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých
osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného
vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním
údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující
má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou.
Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje
o kupujícím z databáze vymazat.
7. Práva a povinnosti prodávajícího
Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat
na uvedenou adresu kupujícího. Při převzetí zásilky od přepravce, obdrží kupující se zbožím i
daňový doklad, který je zároveň i záručním listem.
Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to
písemně požádá.
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj
závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
zboží se již nevyrábí nebo nedodává
změnila se výrazným způsobem prodejní cena
V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo
telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného
zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).
Pokud již kupující za zboží zaplatil (bankovním převodem) a skutečná cena bude nižší než
zaplacená, budou peníze převedeny zpět na účet kupujícího v nejkratším možném termínu.
V případě, že skutečná cena bude vyšší a kupující se nerozhodl od smlouvy odstoupit, bude
kupujícímu dán k úhradě rozdíl těchto částek.
8. Práva a povinnosti kupujícího
Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané
zboží zasláno.
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou
je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
Zvýší-li se cena zboží oproti původní prodejní ceně, má kupující, který je spotřebitelem,
právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad.
Spotřebitel má právo zrušit odeslanou objednávku nebo odstoupit od kupní smlouvy do
14-ti dnů od převzetí zboží dle platného § 53, odst. 7 Občanského zákoníku. Toto právo není
primárně určeno pro řešení reklamace zboží.
V případě vrácení zboží ve 14. denní lhůtě je považováno za vhodné předem informovat
prodávajícího. Pečlivě zabalené zboží zašlete doporučeně na adresu prodávajícího
(doporučujeme přiložit ke zboží kopií dokladu o koupi a vaše bankovní spojení,a nebo
uveďte typ zboží,za který jej chcete vyměnit). Vrácené zboží nezasílejte zpět na dobírku.
Takovéto zásilky nebudou převzaty, ale odeslány zpět odesílateli.
Částka za zboží (bez poštovného) Vám bude vrácena do 14. dnů na Vámi uvedený
bankovní účet.V případě, že bude zboží jakkoliv poškozeno použitím či jiným způsobem, si
prodávající vyhrazuje právo částku za zboží ponížit v patřičné výši o poškození zboží.
V případě nedodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je takové odstoupení od smlouvy
neplatné a spotřebiteli tím nevznikají žádná práva na vrácení zboží.
Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav
zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice, apod.) a odmítnout převzetí
neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno bez zbytečného
odkladu telefonicky oznámit prodávajícímu. Dále doporučujeme sepsat s dopravcem zápis
o škodě a tento zaslat poštou nebo e-mailem prodávajícímu. Pokud doporučené kroky
spotřebitel při dodání vadné zásilky učiní, výrazně tak přispěje k rychlému řešení reklamace
dodaného zboží a jeho nového dodání. V opačném případě se může spotřebitel vystavit
situaci, kdy mu prodávající prokáže, že zboží bylo dodáno v pořádku - tedy nepoškozené, tím
ovšem nemůže být jakkoli omezeno právo spotřebitele uplatnit svá práva plynoucí z příslušné
kupní smlouvy.
Pro kupujícího, který není spotřebitelem, platí povinnost překontrolovat stav zásilky dle
výše uvedeného postupu. V případě převzetí zásilky od dopravce nemá tento kupující žádné
nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Převzetím zásilky je
další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem.
Při platbě převodem na účet a osobním převzetí můžete zboží vyzvednout jen při
předložení OP, v případě vyzvednutí zboží jinou osobou než osobou uvedenou v objednávce
je potřeba uvést jméno osoby v poznámce objednávky.
9. Závěrečná ustanovení
V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího
řídí platnými právními úpravami, především občanským a obchodním zákoníkem. Prodávající
si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Obchodní podmínky

 

1. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.vestavne-spotrebice.eu.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Dagmar Difková, IČ 42791413 se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, 28. října 1777/112, PSČ 702 00 a kupujícího.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li

smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským

zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní

stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním

zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními

stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/Prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své

obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím

jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/Spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své

obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje

výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo

službami.

Kupující/nikoliv spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci

své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupní smoluva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní

smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho

návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu

mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními

podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a

reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří

nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za

účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám . Informace o jednotlivých

technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem

internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji

zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou

zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich

archivace a reprodukce kupujícím.

4. Objednávka

Možnosti podání objednávky:

 

využitím on-line formuláře na stránkách internetového obchodu v nákupním košíku


telefonicky - naši pracovníci jsou Vám k dispozici na telefonním čísle 603 155 367

nebo 596 138 304 od 9.00 do 18.00 hod.

 

e-mailem - objednávku můžete poslat na e-mailovou adresu info@vestavne-spotrebice.eu

 

Náležitosti objednávky:

U on-line objednávky je nutné vyplnit označena políčka:

 

- jméno, fakturační adresa, IČ, DIČ (podle toho, zda je kupující spotřebitelem či není)

- dodací jméno, dodací adresa pokud je rozdílná od fakturační adresy

- telefonické spojení, nutné pro případné změny typu zboží

- kód, popis, množství a cena zboží dle ceníku

- případné doplňující údaje

 

Po odeslání objednávky a jejím následném zpracování bude kupujícímu e-mailem

odesláno potvrzení o jejím přijetí. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké

nesrovnalosti, neprodleně kontaktujte prodávajícího (viz.kontakty).

5. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré podané objednávky některým z výše uvedených způsobů jsou závazné.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem

předepsaných údajů a náležitostí. Vlastnické právo na objednané zboží přechází na

kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Zboží je až do zaplacení

majetkem prodávajícího. Náklady na objednávku odpovídají běžným telekomunikačním

poplatkům.

6. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s

platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000

Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány

výhradně pro vnitřní potřebu obchodu a nikdy nebudou poskytovány třetím osobám. Výjimku

představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním

rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou

plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích

osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých

osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného

vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním

údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující má

právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou.

Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje

o kupujícím z databáze vymazat.

7. Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat

na uvedenou adresu kupujícího. Při převzetí zásilky od přepravce, obdrží kupující se zbožím i

daňový doklad, který je zároveň i záručním listem.

 

Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to

písemně požádá.

 

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj

závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 

- zboží se již nevyrábí nebo nedodává

- změnila se výrazným způsobem prodejní cena

 

V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo

telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného

zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).

 

Pokud již kupující za zboží zaplatil (bankovním převodem) a skutečná cena bude nižší než

zaplacená, budou peníze převedeny zpět na účet kupujícího v nejkratším možném termínu.

V případě, že skutečná cena bude vyšší a kupující se nerozhodl od smlouvy odstoupit, bude

kupujícímu dán k úhradě rozdíl těchto částek.

8. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané

zboží zasláno.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou

je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Zvýší-li se cena zboží oproti původní prodejní ceně, má kupující, který je spotřebitelem,

právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad.

Spotřebitel má právo zrušit odeslanou objednávku nebo odstoupit od kupní smlouvy do

14-ti dnů od převzetí zboží dle platného § 53, odst. 7 Občanského zákoníku. Toto právo není

primárně určeno pro řešení reklamace zboží.

V případě vrácení zboží ve 14. denní lhůtě  je považováno za vhodné předem informovat

prodávajícího. Pečlivě zabalené zboží zašlete doporučeně na adresu prodávajícího

(doporučujeme přiložit ke zboží kopií dokladu o koupi a vaše bankovní spojení,a nebo

uveďte typ zboží,za který jej chcete vyměnit). Vrácené zboží nezasílejte zpět na dobírku.

Takovéto zásilky nebudou převzaty, ale odeslány zpět odesílateli.

Částka za zboží (bez poštovného) Vám bude vrácena do 14. dnů na Vámi uvedený

bankovní účet.V případě, že bude zboží jakkoliv poškozeno použitím či jiným způsobem, si

prodávající vyhrazuje právo částku za zboží ponížit v patřičné výši o poškození zboží.

V případě nedodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je takové odstoupení od smlouvy

neplatné a spotřebiteli tím nevznikají žádná práva na vrácení zboží.

Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav

zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice, apod.) a odmítnout převzetí

neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno bez zbytečného

odkladu telefonicky oznámit prodávajícímu. Dále doporučujeme sepsat s dopravcem zápis o

škodě a tento zaslat poštou nebo e-mailem prodávajícímu. Pokud doporučené kroky

spotřebitel při dodání vadné zásilky učiní, výrazně tak přispěje k rychlému řešení reklamace

dodaného zboží a jeho nového dodání. V opačném případě se může spotřebitel vystavit

situaci, kdy mu prodávající prokáže, že zboží bylo dodáno v pořádku - tedy nepoškozené, tím

ovšem nemůže být jakkoli omezeno právo spotřebitele uplatnit svá práva plynoucí z příslušné

kupní smlouvy.

 

Pro kupujícího, který není spotřebitelem, platí povinnost překontrolovat stav zásilky dle

výše uvedeného postupu. V případě převzetí zásilky od dopravce nemá tento kupující žádné

nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Převzetím zásilky je

další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem.

 

Při platbě převodem na účet a osobním převzetí můžete zboží vyzvednout jen při

předložení OP, v případě vyzvednutí zboží jinou osobou než osobou uvedenou v objednávce

je potřeba uvést jméno osoby v poznámce objednávky.

9. Závěrečná ustanovení

V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího

řídí platnými právními úpravami, především občanským a obchodním zákoníkem. Prodávající

si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

 

Zakoupením zboží zákazník souhlasí se všemi výše uvedenými podmínkami, včetně

dopravních podmínek a reklamačního řádu.


Košík  

produkt (prázdný)
Reklama